สุขภาพในช่องปาก

สุขภาพในช่องปาก

การมีสุขภาพในช่องปากที่ดีสะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากมักจะมีอุปนิสัยการกินที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม